Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

AfterMoon Studios
Fruithoflaan 28
info@aftermoon-studios.com of aftermoon.webshop@gmail.com
BE19 1030 6921 3612

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van AfterMoon Studios biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van AfterMoon Studios moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door AfterMoon Studios aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Alle prijzen vermeld op de site zijn exclusief verzendkosten. De totale prijs wordt vermeld in uw bestelbevestiging. Eventuele leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden worden apart vermeld.

Als er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zal AfterMoon Studios deze onmiddellijk corrigeren en de klant op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft de klant het recht van de aankoop af te zien.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AfterMoon Studios niet. AfterMoon Studios is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. AfterMoon Studios is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door AfterMoon Studios. AfterMoon Studios kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Een bestelling plaatsen gebeurt door product(en) in de winkelwagen toe te voegen. Hierna kiest de klant voor verzending of afhaling. Bij de verzendoptie worden er verder verzendkosten aangerekend. Indien de klant voor een afhaling kiest krijgt deze binnen de 24 uur na ontvangst van betaling een mail met mogelijke afhaaltijdstippen.

De klant kiest een betaalmethode en rond de bestelling verder af. Na het afronden van de bestelling krijgt de klant een automatisch mailtje met het besteloverzicht.
Indien de klant voor overschrijving heeft gekozen bij betaalmethode is deze vanaf nu bindend en is de klant verplicht tot betaling.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart ( Bancontact, Ideal of Sofort )
  • via paypal
  • via overschrijving op rekeningnummer BE19 1030 6921 3612


AfterMoon Studios is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Voor de online betaling werken we samen met Mollie om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. Indien de klant zijn betaling geweigerd wordt door zijn bank/financiële instelling, wordt de bestelling uitgesteld. AfterMoon Studios kan in geval van weigering in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de uitlevering/ niet-levering. Alle kaarthouders zijn immers onderworpen aan een validatie en de goedkeuring van de verstrekker van de betaalkaart.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Europa. Voor het verzenden van pakketten werken wij samen met MyParcelBE en sendcloud.

AfterMoon Studios verzendt het pakket maximaal 4 werkdagen na ontvangst van betaling. Weekend en feestdagen of door ons aangekondigde vakanties zijn hiervan dus uitgezonderd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Dit is ter uitzondering van custom-made producten. In dit geval wordt de gehele bestelling pas verzonden als alle producten van de bestelling klaar zijn.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan AfterMoon Studios.

AfterMoon Studios is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel. AfterMoon Studios kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien een artikel niet overeenstemt met de klant zijn verwachtingen nadat de klant het gebruikt heeft.

In geen geval komen de klant zijn directe of indirecte kosten en schade automatisch voor enige vergoeding in aanmerking.

Bij een verkeerde levering of beschadiging komt vervanging op AfterMoon Studios zijn kosten.

De adresgegevens die de klant doorgeeft, houden voor hem een verbintenis in: in geval van vergissing in deze gegevens kan AfterMoon niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren. Bij een tweede verzending zullen altijd de werkelijk gemaakte verzendkosten worden doorgerekend.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door AfterMoon Studios was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van AfterMoon Studios.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AfterMoon Studios te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij AfterMoon Studios.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant AfterMoon Studios, Mirthe De Clerck, Fruithoflaan 28, 2960 Sint-lenaarts, België, info@aftermoon-studios.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan AfterMoon Studios heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan AfterMoon Studios, Fruithoflaan 28, 2960 Sint-Lenaarts, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt AfterMoon Studios zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal AfterMoon Studios alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat AfterMoon Studios op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan AfterMoon Studios wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door AfterMoon Studios geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

AfterMoon Studios betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
 
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de AfterMoon Studios klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan AfterMoon Studios.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant AfterMoon Studios zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van AfterMoon Studios is bereikbaar via e-mail op info@aftermoon-studios.com of per post op het volgende adres AfterMoon Studios, Mirthe De Clerck, Fruithoflaan 28, 2960 Sint-Lenaarts, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover AfterMoon Studios beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt AfterMoon Studios zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, AfterMoon Studios respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het verwerken en versturen van de bestelling en versturen van nieuwsbrieven indien de klant aangegeven heeft hiermee akkoord te gaan.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AfterMoon Studios, Fruithoflaan 28, 2960 Sint-Lenaarts, België, Info@aftermoon-studios.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

AfterMoon Studios werkt samen met enkele bedrijven. AfterMoon Studios werkt samen met TheShopBuilders voor het onderhoud en server van de webshop. Voor de online betaling werkt AfterMoon Studios samen met Mollie om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. Voor het verzendproces werkt AfterMoon Studios samen met MyParcelBE en Sendcloud. AfterMoon Studios is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven. In geval dat we de gegevens doorgeven aan anderen als bovengenoemde bedrijven vraagt AfterMoon Studios telkens op voorhand toestemming aan de klant.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, AfterMoon Studios heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
AfterMoon Studios houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Voor een uitgebreide uitleg over de verschillende cookies waar AfterMoon Studios gebruik van maakt verwijzen we je door naar de Privacy Policy.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door AfterMoon Studios om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van AfterMoon Studios. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17: Intellectuele rechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AfterMoon Studios of rechthoudende derden en kunnen onder geen beding overgenomen of gekopieerd worden.